,,სავაჭრო სახლი გოლეთიანის“ ქსელში რეალიზებული ტექნიკის საგარანტიო პირობები

მწარმოებლის ავტორიზებული სერვის-ცენტრი

1.1 მყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, შეამოწმოს   ტექნიკა მისი შეძენის დროს. 

1.2 ტექნიკის საგარანტიო პერიოდი შეადგეს 1 (ერთი) წელს, შემდგომი 2 (ორი) წლის განმავლობაში მყიდველი მიიღებს ფასდაკლებას სერვისულ მომსახურებაზე 20% (ოცი) ოდენობით.

1.3 საგარანტიო პერიოდი აქსესუარებისათვის/ტექნიკის აქსესუარებისათვის: ა) დამტენი, ელემენტი – შეადგენს 6 თვეს; ბ) ყურსასმენისა და სხვა აქსესუარებისათვის შეადგენს 1 (ერთი) თვეს და მათი ათვლა იწყება მყიდველის მიერ მობილური ტელეფონის/ტექნიკის/აქსესუარების მიღების დღიდან.

1.4 თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში ტექნიკას აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, სერვის ცენტრი ვალდებულია, დეფექტიანი ნივთის წარდგენიდან არაუგვიანეს 14 (თოთხმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში ჩაუტაროს საგარანტიო სერვისული მომსახურება.

1.5 სერვისული მომსახურება არ ითვალისწინებს: ტექნიკის ახლით შეცვლას; ასევე, მექანიკურ, წყლის, აგრესიული სითხეების, მესამე პირთა ჩარევის შედეგად გამოწვეულ დაზიანებებს. ტექნიკის  საექსპლოატაციო პირობების დარღვევის ან მესამე პირის ზემოქმედების შედეგად ტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში, უქმდება გარანტია და ნივთის შეკეთება განხორციელდება მხოლოდ შესაბამისი ანაზღაურებით, სერვის-ცენტრის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.

1.6 სერვის ცენტრი არ აგებს პასუხს ტექნიკაში არსებულ, ასევე ჩატვირთულ მონაცემებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მონაცემები შეიძლება დაიკარგოს მომსახურების პროცესში, მომხმარებელი ვალდებულია, შექმნას ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის სარეზერვო ასლი ელექტრონული ან წერილობითი სახით.

1.7 ტექნიკის დაზიანების მიზეზს ადგენს ,,სავაჭრო სახლი გოლეთიანის“ ავტორიზებული სერვის ცენტრი.

* ,,სავაჭრო სახლი გოლეთიანი“  წარმოადგენს იმპორტირებული ტექნიკის მწარმოებელი ბრენდების ოფიციალურ პარტნიორს და მას მოპოვებული აქვს შესაბამისი მწარმოებლისაგან ავტორიზებული სერვის ცენტრის სტატუსი. საგარანტიო პირობები დადგენილია მწარმოებლის ავტორიზებული პირებობების შესაბამისად.

* საგარანტიო მომსახურებას ექვემდებარება საგარანტიო პერიოდში ნივთზე გამოვლენილი ქარხნული წუნი.

* საგარანტიო პირობები არ ვცელდება:

  • ნებისმიერ დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია არასწორი ექსპლუატაციის შედეგად;
  • მწარმოებლის მიერ გაცემული ექსპლოატაციის სახელმძღვანელოში მითითებული  პირობების დარღვევის შემთხვევაში,
  • ნივთის ნორმალური ცვეთისა და ცვეთადი ნაწილების განლევის გამო დამდგარ შედეგზე.

საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებით, ნივთის დაზიანების ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით სერვის ცენტრს +995577220015 •შეკვეთის სტატუსის გადასამოწმებლად და სხვა ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, მოგვწერეთ Facebook გვერდზე https://www.facebook.com/TradehouseGoletiani/

                                                              

სერვის-ცენტრის საკონტაქტო მონაცემები:

ქ. თბილისი, ცაბაძის #8ბ, სავაჭრო ცენტრი ,,ოქროს კიდობანი“; მე-3 სართული, მაღაზია #14               

ტელეფონი: (995 32) 2933377, (+995 32) 2306555

ელ.ფოსტა: service@goletiani.ge